Eind januari werd in de rechtbank in Den Haag over het interne partijconflict gesproken. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Bemiddeling mislukt, bodemprocedure in strijd om Partij Sleutelstad

Het is de lokale Leidse politieke partij Partij Sleutelstad niet gelukt om het interne conflict tussen de twee raadsleden met mediation te beslechten. Ook kan door de voorzieningenrechter niet zonder meer worden vastgesteld of het huidige partijbestuur rechtmatig is verkozen. Dat blijkt uit de uitspraak in het kort geding dat door drie oprichters van de partij is aangespannen. Om voor eens en voor altijd duidelijk te krijgen wie zeggenschap heeft over de partij, beginnen de oprichters binnenkort met een gerechtelijke bodemprocedure.

Al sinds afgelopen najaar is er onenigheid tussen de twee raadsleden die de partij in de gemeenteraad vertegenwoordigen; Maarten Kersten en Anandkoemar Jitan. Een meningsverschil over de politieke koers van de partij en onenigheid over de gekozen bestuursleden zorgden afgelopen november voor een vertrouwensbreuk, waarop de oprichters uit de partij werden gezet. Eind januari van dit jaar stonden de twee raadsleden – beiden gesteund door een aantal aanhangers – tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag. Aan de rechter werd door de oprichters gevraagd om te oordelen of het huidige partijbestuur, waarvan Maarten Kersten interim-voorzitter is, rechtmatig is verkozen.

Bemiddeling niet succesvol
Al tijdens de rechtszitting bleek dat deze vraag moeilijk beantwoord kan worden omdat het in de partij nooit heel nauw is genomen met de statuten, waarin is vastgelegd hoe een partijbestuur moet worden verkozen. ‘Een chaotisch geheel‘, noemde de rechter de gang van zaken toen. Hij deed daarom tijdens de zitting van 29 januari een oproep om via conflictbemiddeling weer bij elkaar te komen zodat een uitspraak niet nodig zou zijn. Die poging is wel ondernomen, maar volgens fractie- en partijvoorzitter Maarten Kersten half maart ‘in wederzijdse overeenstemming zonder succes afgerond’. Afgelopen vrijdag heeft de rechter daarom alsnog uitspraak gedaan.

Door een gebrek aan duidelijke documentatie van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de partij, kan de rechter echter niet oordelen over de rechtmatigheid van het bestuur in de afgelopen jaren. Pas op 9 januari 2020 heeft een ALV plaatsgevonden waarop de regels van de statuten zijn gevolgd. “Er kan voorshands vanuit worden gegaan dat er tijdens deze vergadering een rechtsgeldig besluit is genomen”, aldus de voorzieningenrechter, die alleen voorlopige uitspraken doet.

Nieuwe gang naar de rechter
De drie oprichters van de partij, onder aanvoering van duo-raadslid Anand Siwpersad, beweren echter dat ook tijdens de meest recente ALV, waarbij zij niet aanwezig waren, niet aan één van de statutaire voorwaarden is voldaan. Er zou op de ALV zijn gestemd door donateurs die nooit officieel zijn ingeschreven als lid en volgens de statuten geen stemrecht hebben. Op dat punt kan de rechter in dit kort geding geen uitspraak doen, maar het leidt er niet toe dat het huidige bestuur moet worden vervangen, zoals door Siwpersad in het kort geding verzocht. Voor duidelijkheid over het stemrecht van de aanwezigen op de ALV zal een, veel kostbaardere, bodemprocedure nodig zijn.

Maarten Kersten, die het partijvoorzitterschap binnenkort wil overdragen, ziet de uitspraak als bevestiging van een rechtmatig bestuur en wil het conflict nu zo snel mogelijk in goede verstandhouding beslechten. Kersten: “Weer een proces is zonde van de verloren tijd en het geld.” Siwpersad laat in een reactie echter weten dat ‘de bodemprocedure op korte termijn zal worden aangevangen’. Dat betekent dat de raads- en bestuursleden van de partij elkaar binnenkort wederom in de rechtbank zullen treffen. “We zijn dit aan de kiezers en leden van de partij verschuldigd om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen”, aldus Siwpersad, die de procedure ook namens raadslid Jitan en mede-oprichter Prem Kalicharan voert.

Kosten
De kosten voor het kort geding dat nu is afgerond, komen voor rekening van de drie oprichters. Omdat hun vordering formeel is afgewezen – de rechter ziet te weinig aanwijzingen voor een onrechtmatig bestuur – draaien zij op voor de 297 euro griffiekosten en 980 euro advocaatkosten van de tegenpartij.

Leiden Politiek Strijd om Partij Sleutelstad


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×