Bewoners van de Endegeesterstraatweg willen hun uitzicht op het kasteel niet kwijt. (Foto: PR).

Gemeenteraad akkoord met toekomst Endegeest, maar niet zomaar wonen in kasteel

De gemeenteraad van Oegstgeest heeft donderdagavond de gebiedsvisie voor Endegeest aangenomen. Na een urenlang debat en de behandeling van zeventien voorstellen tot bijsturing, stemden VVD, PrO, CDA en D66 uiteindelijk voor het masterplan. Een belangrijke wijzing ten opzichte van het voorstel: het wordt niet zomaar mogelijk om in of rond het kasteel te gaan wonen. Als die wens er in de toekomst is, zal de gemeenteraad daar nog akkoord mee moeten gaan.

De aangenomen gebiedsvisie is de basis voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Belangrijk daarbij is dat het groene karakter wordt versterkt, het kasteel een rendabele toekomst krijgt en dat er een nieuw onderkomen voor de Leo Kannerschool wordt gebouwd. In combinatie met de wensen van onder meer de zorginstellingen in het gebied en grondeigenaar gemeente Leiden leverde dat de afgelopen tijd een complexe onderhandeling op. “Ik ben dankbaar voor voor het begrip dat sommige processen soms in een pressure cooking setting moeten plaatsvinden”, zei wethouder Peter Glasbeek daarover, doelend op het soms wat rommelige proces de afgelopen maanden.

Op hol geslagen trein
Dat proces was ook waar de twee kleinste oppositiepartijen van het dorp hun pijlen op richtten. “Deze gebiedsvisie heeft alles weg van een op hol geslagen trein”, stelde Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest). “De raad wordt wel steeds meegenomen in het proces, maar niemand weet waarheen.” Ook vanuit Hart voor Oegstgeest (HvO) klonk kritiek op de gang van zaken. “Van de wethouder mag worden verwacht dat hij responsief is en snel en adequaat reageert op vragen van inwoners”, zei fractievoorzitter Frits van Dissel, doelend op kritiek van een aantal partijen in het gebied, waaronder bewoners. HvO diende uiteindelijk elf moties in, waarvan er geen enkele voldoende stemmen haalde.

De andere vier partijen van de raad, samen goed voor zestien van de negentien stemmen, waren lovender in hun bijdrage aan het debat. “Wij concluderen dat dit stukje Oegstgeest flink verbeterd wordt”, zei CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk na een opsomming van positieve punten in de gebiedsvisie. Op zijn aangeven werd wel een op handen zijnde wijzigingsbevoegdheid voor het later toestaan van bewoning in en rond het kasteel ingeperkt. Als in de toekomst blijkt dat de horeca- en congresfunctie vanĀ  het kasteel toch niet rendabel is, zal de gemeenteraad – en niet zoals in het plan voorgesteld het college – toestemming moeten geven voor bewoning. Op die manier moet de toegankelijkheid van het park gewaarborgd blijven.

Die beperking valt niet in goede aarde bij wethouder Peter Glasbeek, die het eerder had over de ‘politieke waan van de dag’. “Ik vind dit problematisch bij de afronding van de overeenkomsten met Oudendal Groep. Ik heb al eerder gezegd dat de bewoning alleen zal worden toegestaan als er geen economisch haalbare situatie ontstaat.” Met een ruime meerderheid van de raad voor het schrappen van die collegebevoegdheid, had Glasbeek echter geen andere keus dan zich er bij neer te leggen. Hij zegde toe dat hij in de overeenkomsten met de kasteeleigenaar expliciet gaat vastleggen aan welke voorwaarden moet worden voldaan. “Als ik daarbij ook mag opnemen dat het college zich zal inspannen om hun wens tegen die tijd onder de aandacht van de raad te krijgen, moet ik maar met uw wijziging leven.”

Niet bouwen in uitzicht kasteel
Vanuit de VVD kwam de oproep om niet te bouwen in het uitzicht op het kasteel. Bewoners van de naastgelegen Endegeesterstraatweg deden daarvoor de afgelopen week een oproep via spandoeken aan de gevel: ‘Behoud het open veld’. Ook deze motie kreeg steun van een overgrote raadsmeerderheid, waaronder van PrO. “Op deze manier proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan omwonenden en andere insprekers, zoals Vereniging Oud Oegstgeest”, aldus PrO-raadslid Nico Janssen. “Als je een nieuw gebouw zonder veel schade een tiental meters kan verschuiven waardoor het zicht op het kasteel wordt behouden, waarom dan niet proberen? Als het uiteindelijk niet kan, dan kan het niet.”

Op aangeven van D66 werd er ook nog aangestuurd op meer duidelijkheid voor ponycentrum Leeuwenhoek. In de motie wordt wethouder Glasbeek opgedragen zijn ‘bestuurlijke partners nadrukkelijk te wijzen op andere mogelijke locaties (voor een nieuwe te bouwen onderzoekscluster, red.), zoals het DZB-terrein ten zuidoosten van kasteel Endegeest’. Ook moet de wethouder er op toezien dat er de komende twee jaar serieus onderzoek wordt gedaan door de gemeente Leiden. Zo niet, dan moet de gemeente Oegstgeest ‘medewerking aan dit onderzoek staken om zo eerder duidelijkheid voor het ponycentrum te kunnen scheppen’.

‘Betrek bewoners bij Overgeest’
De komende weken spreekt de gemeenteraad – deels achter gesloten deuren – over de overeenkomsten die de gemeente Oegstgeest met de verschillende partijen in het gebied wil sluiten. Daarna wordt er een nieuw bestemmingsplan ter inzage gelegd, waarin precies wordt vastgelegd wat er wel en niet wordt toegestaan in het gebied. De woningbouw achter het gemeentehuis, in het gebied Overgeest, staat pas later dit jaar op de agenda van de gemeenteraad. In het proces om daar ongeveer 120 woningen te bouwen moet er wel serieus worden gesproken met omwonenden, benadrukte de gemeenteraad donderdagavond nog maar eens in een amendement.

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×