Een van de bekendste verkamerde panden in Leiden staat aan de Haagweg waar 37 studenten wonen. (Foto: Chris de Waard).

Effect strengere regels studentenhuizen nog niet merkbaar

De strengere regels om overlast van verkamering in Leiden terug te dringen hebben tot nu toe weinig effect gehad. De gemeente heeft de afgelopen periode vooral vergunningen verleend voor woningen die voor 1 april 2007 al waren verkamerd waren (de zo genaamde boterbriefjes). Deze woningen vielen onder de overgangsregeling en daar worden minder eisen aan gesteld. Deze vergunningen leveren dus nog geen bijdrage aan de vermindering van overlast.

De gemeente heeft een jaar na invoering van de strengere regels voor onttrekking en woningvorming onderzoek uitgevoerd naar de effecten. Huizen verkameren is een stuk ingewikkelder geworden.

Belangrijke punten in het nieuwe beleid zijn een maximumaantal verkamerde panden per gebied, goed verhuurderschap en een ‘afstandscriterium’ waarmee de gemeente wil voorkomen dat er hele straten worden verkamerd.

Op deze manier hoopt de gemeente de overlast van studentenhuizen voor omwonenden te beperken en op sommige plekken zelfs te verminderen. Maar tot nu toe hebben de nieuwe regels dus nog weinig effect gehad omdat de gemeente zich met name heeft bezig gehouden met de vergunningverlening voor oudere studentenhuizen. ‘Het effect van de regels zal pas de komende jaren zichtbaar worden’, schrijft zij in de evaluatie.

Onttrekkingsvergunning
Er zijn volgens een schatting van de gemeente ongeveer 2.400 verkamerde woningen in Leiden. Medio januari 2021 waren er 725 aanvragen voor een onttrekkingsvergunning ingediend. Bij 365 verleende vergunningen ging het om woningen die voor 1 april 2007 zijn aangekocht, het ‘boterbriefje’.

Voor nieuwe aanvragen of legalisatie van bestaande situaties die na 1 april 2007 zijn aangekocht zijn 142 vergunningen verleend. In totaal zijn 21 vergunningen afgewezen en nog eens 173 aanvragen zijn ingetrokken, buiten behandeling gesteld of vergunningvrij verklaard. Op dit moment zijn er nog 24 vergunningen in behandeling.

Woningvorming
De gemeente heeft 45 aanvragen binnen gekregen voor de woningvormingsvergunning. Hiervan zijn er 24 verleend, 2 afgewezen, 13 ingetrokken of buiten behandeling gesteld en 5 aanvragen zijn nog in behandeling.

Een woningvormingsvergunning moet worden aangevraagd als een zelfstandige woonruimte wordt omgezet in meerdere kleinere zelfstandige woonruimten en minimaal één van de nieuw te vormen zelfstandige woonruimten kleiner is dan 40 m². Geen van de nieuw te vormen zelfstandige woonruimten mag kleiner zijn dan 24 vierkante meter. Daarnaast wordt ook bij woningvorming de voorwaarde gesteld dat fietsen en afval inpandig of op eigen terrein kunnen worden gestald.

Handhaving
Op dit moment zijn er 47 dossiers voor totaal ongeveer 200 kamers, in de zogenaamde vrijwillige fase van de handhaving omdat de huidige verkamerde situatie niet vergund kan worden. De vrijwillige fase wil zeggen dat de gemeente eerst in overleg gaat met de eigenaar. De gemeente houdt ruime termijnen aan, zodat de huiseigenaren en de huurders de gelegenheid hebben om vervangende woonruimte te zoeken.

Juridische handhaving start nadat de bouwinspecteur heeft geconcludeerd dat de eigenaar in de vrijwillige fase niet wil of kan meewerken. De termijnen voor de vrijwillige fase lopen voor alle dossiers nog. Er is daarom nog geen juridische handhaving gestart. In de eerste maanden van 2021 zijn de eerste termijnen van diverse woningen voor de vrijwillige fase afgelopen en start de gemeente de handhavingsprocedures voor deze woningen.

Leiden Maatschappij Verkamering


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×