Bestemmingsplan Oostvlietpolder weer geschorst

De Raad van State (RvS) heeft vandaag het deel van het bestemmingsplan Oostvlietpolder dat betrekking heeft op het bedrijventerrein geschorst. Volgens de Raad van State komt de ligging van het bedrijventerrein niet overeen met het streekplan. Een gedeelte van het bedrijventerrein ligt op gronden die in het streekplan de aanduiding ‘openluchtrecreatiegebied of stedelijk groen’ hebben. Met deze uitspraak stelt de RvS de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO), Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder en de Vereniging Bewoners Vrouwenweg in het gelijk. Zij hadden beroep aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, waarin het bestemmingsplan werd goedgekeurd.

De belangrijkste bezwaren van genoemde organisaties richten zich tegen het in de Oostvlietpolder geplande bedrijventerrein. Volgens hen is het bedrijventerrein niet nodig voor de werkgelegenheid, zorgt het voor een verdere verslechtering van de luchtkwaliteit en voor langere files op de Europaweg en andere aangrenzende wegen. Bovendien is volgens de bezwaarmakers in de onderzoeken naar de verkeersontsluiting en de gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgegaan van veel te lage aantallen motorvoertuigen. Ook is het bedrijventerrein volgens de bezwaarmakers in strijd met de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West.

De Raad van State twijfelt, evenals de bezwaarmakers, aan de uitkomsten van de onderzoeken waarin aangetoond wordt dat het bedrijventerrein goed ontsloten kan worden. Vooral is het niet duidelijk of de voorgestelde aanpassingen in het wegennet voldoende zijn. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of een extra rijstrook op de Lammebrug wel haalbaar is. Tenslotte vindt de Raad van State dat nader onderzoek gewenst is naar de aantallen motorvoertuigen die gebruik maken van de Europaweg en andere aangrenzende wegen. Dit in verband met de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

De volledige tekst van de RvS-uitspraak staat op //www.vriendenoostvlietpolder.nl

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×