De raadscommissie Ruimte vergaderde donderdagavond wederom vanuit huis via Microsoft Teams.

Gemeenteraad enthousiast over masterplan voor Endegeest

Een ruime meerderheid van de Oegstgeester gemeenteraad is enthousiast over de toekomstplannen voor Endegeest en Overgeest. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens het eerste inhoudelijke debat over de gebiedsvisie. Over sommige details zal tijdens de raadsvergadering van 28 mei nog wel worden gedebatteerd, maar alleen de twee lokale partijen Hart voor Oegstgeest en Lokaal Oegstgeest vinden dat de plannen helemaal terug naar de tekentafel moeten.

Het debat over de gebiedsvisie De Geesten in de raadscommissie Ruimte werd uiteindelijk een week later gevoerd dan gepland, nadat eerst veel tijd was genomen voor een zevental insprekers en bij een vervolg van de vergadering de techniek niet meewerkte. Driemaal bleek in dat geval scheepsrecht, waardoor alle zes de politieke fracties van de gemeenteraad afgelopen donderdag dan toch hun langverwachte mening over de toekomst van het gebied konden geven. Vorig jaar hadden ze wethouder Peter Glasbeek meegegeven dat het een integraal, conservatief en groen toekomstbeeld moest zijn.

Wonen in kasteel Endegeest?
“Het kon logischerwijs alleen maar een compromis worden”, trapte VVD-raadslid Eric Bouw het debat af, doelend op  kritiek die verschillende belanghebbers de afgelopen weken al uitten over de gebiedsvisie. De grootste fractie van de raad vindt het een mooi compromis, waarin locatie van nieuwbouw rond kasteel Endgeest nog wel opnieuw moet worden bekeken; het uitzicht op het monument mag niet worden verstoord. De mogelijkheid om in het kasteel op een later moment woningen toe te staan, gaat de liberalen wat ver. “Die functie staat wat ons betreft op gespannen voet met de kernwaarden van het gebied”, aldus Bouw.

Ook van coalitiegenoot CDA kwamen allereerst complimenten aan het adres van de wethouder. Punt van aandacht is ook voor hen het toestaan van woningen in het kasteel. Dat mag geen bevoegdheid worden van burgemeester en wethouders, zoals nu is voorgesteld, maar moet altijd aan de gemeenteraad worden voorgelegd. “Het is van grote waarde dat het kasteel en omliggende landgoed voor alle inwoners toegankelijk blijven”, aldus CDA-fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk. PrO sloot de coalitie-inbreng af met een aandachtspunt over de nieuw aan te leggen fietspaden door het gebied: “Die moeten er niet alleen komen om snel door het gebied heen te fietsen, maar zeker ook om ervan te genieten”, benadrukte raadslid Nico Janssen, doelend op een verbod op bromfietsers en de nodige rust in het gebied.

‘Gaat niet om Bio Science Park’
Eenzelfde reeks aan aandachtspunten kwam er van oppositiepartij D66. De lobby voor uitbreiding van het Bio Science Park, die onder meer wordt gevoerd als het om de toekomstige functie van het kasteel gaat, ziet de partij met lede ogen aan. “Het gaat om de kernwaarden van het gebied – natuurwaarden, rust en openbare toegankelijkheid – niet om het Bio Science Park”, benadrukte raadslid Arne-Jan Vos. Ook over de fel bevochten bouwlocaties voor zorginstelling Rivierduinen uitten de democraten zich kritisch: “Ik heb nog geen bouwplannen gezien. Wij zien het niet zitten om zulke bouwmogelijkheden lange tijd in kwetsbaar gebied onbenut te laten”, aldus Vos die vindt dat bouwmogelijkheden in een bestemmingsplan snel in de praktijk moeten worden gebracht. “We moeten niet opnieuw tien jaar niks doen.”

“Wat ons betreft is de gebiedsvisie niet rijp voor besluitvorming”, is de kortst mogelijke samenvatting van de bijdrage van Hart voor Oegstgeest. Fractievoorzitter Frits van Dissel zag vooral de wensen van kasteel-eigenaar Johan Oudendal, de gemeente Leiden en het Bio Science Park terug. “Welke rol heeft de stuurgroep met Leiden en de provincie gespeeld?”, vroeg hij zich bijvoorbeeld af. De bijdrage van Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) borduurde daar op voort. Hij zegde zelfs het vertrouwen op in de wethouder, maar kwam daar later niet meer op terug. Zijn conclusie: “De gebiedsvisie is heel rommelig tot stand gekomen. Hij krijgt een dikke onvoldoende voor procedure en inhoud.”

Advocaat voor informatie
Die kritiek is onder meer gestoeld op de eerdere woorden van Stichting Wilhelminapark en Geesten, die zo’n vierhonderd omwonenden vertegenwoordigt en vindt dat de gemeente daar niet serieus naar luistert. In een reactie op die kritiek legde wethouder Glasbeek uitgebreid uit op welke manier omwonenden de afgelopen tijd hun mening konden geven – ‘de inventarisatie van wensen bij bewoners heeft uitbundig plaatsgevonden in de eerste fase’ – maar liet opvallend genoeg in het midden hoe die inbreng in de uiteindelijke visie is verwerkt. De Stichting wil daar ondertussen graag inzicht in krijgen en probeert met behulp van de Wet openbaarheid bestuur een serie documenten boven tafel te krijgen, waarvoor afgelopen week een advocaat in de arm is genomen.

In zijn uitgebreide reactie stond Glasbeek ook stil bij de wens om de functie van het kasteel, mocht het niet lukken om dat als horeca- en congresgelegenheid uit te baten, in de toekomst te wijziging in wonen. “Het kasteel is het icoon van het gebied, maar het is ook lastig om er iets goeds en moois van te maken. Daarom houden we die optie achter de hand.” Zo’n beslissing overlaten aan de gemeenteraad zou ‘de politieke waan van de dag teveel ruimte geven’, verwoordde Glasbeek naar eigen zeggen de mening van zijn gesprekspartners, waardoor die bevoegdheid beter bij een toekomstige wethouder zou kunnen liggen. “De beoordeling is sowieso sterk aan regels gebonden”, zegde Glasbeek wel toe.

Geen uitstel
Een oproep vanuit zowel omwonenden als verschillende politici om meer tijd te nemen voor de besluitvorming vond geen gehoor. “We hebben een wettelijke verplichting om binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan ter inzage te leggen”, aldus Glasbeek over het eerder genomen voorbereidingsbesluit. “Daarnaast zitten we op dit moment ook in een reeks processen met de partijen in het gebied, dat ik wel eens vergeleken heb met een groep kingsize kikkers in een klein emmertje”, over ontwikkelingsovereenkomsten met de eigenaren in het gebied. “Ook die processen wil ik nu afmaken.”

Over woningbouw achter het gemeentehuis, op de locatie van het voormalige Centrum ’45 en de inmiddels verkochte gebouwen van Rivierduinen, wordt wel pas later dit jaar gesproken. Over de circa 120 woningen worden nu alleen globale afspraken gemaakt. Ook over de toekomst van ponycentrum Leeuwenhoek wordt nu niks besloten. Op die locatie zou mogelijk een nieuw zorgcluster kunnen komen, waar de komende twee jaar onderzoek naar wordt gedaan. Waarom daarvoor precies die locatie in beeld is, terwijl verderop langs de Wassenaarseweg ook nog geschikte grond ligt, werd niet duidelijk. Wel was er een toezegging: “De raad blijft in the lead als het om ponycentrum gaat. Maar onze mede-overheden zullen het niet begrijpen als we het zorgcluster uiteindelijk zouden weigeren.”

Besluit in gemeenteraad
Op 28 mei vergadert de gemeenteraad weer over de gebiedsvisie De Geesten en krijgt de wethouder naar verwachting een akkoord om verder te gaan. Uiterlijk 13 juni moet er een nieuw bestemmingsplan ter inzage worden gelegd waarin exact is vastgelegd wat er wel en niet mag in het gebied. Dat geeft criticasters ook meteen de mogelijkheid om weer van zich te laten horen; zij hebben het recht om hun mening over dat document in een zienswijze naar voren te brengen waarna de wethouder die reacties zal moeten voorzien van een weerwoord.

Advertentie

Oegstgeest Politiek Toekomst Endegeest en Overgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×